aktuálně
kdo jsme
naše argumenty
mapy
podepište petici
diskusní fórum
den proti dálnici 2004
tiskové zprávy
dokumenty
odkazy
kontaktujte nás

S t a n o v y  o b č a n s k é h o    s d r u ž e n í   

S drakem rval se Michael 

 

Čl. 1

Název a sídlo

Název občanského sdružení je: Občanské sdružení S drakem rval se Michael (dále jen „sdružení“)

Sídlem sdružení je:  Turnov, Sadová 1470.

 

Čl. 2

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením fyzických a právnických osob, v němž se sdružili příznivci ochrany životního prostředí k aktivní činnosti na jeho ochranu, k popularizaci a propagaci tohoto cíle.

Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.  Sdružení jako celek je ve smyslu ust. § 70 zák.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušným pro území celé České republiky, ke dni vzniku sdružení nejsou vytvořeny žádné organizační jednotky.

 

Čl. 3

Základní cíle sdružení

Základním cílem sdružení je zejména:

a)     ochrana přírody a krajiny,

b)     rozvíjení aktivit k ochraně životního prostředí a rozvoje Českého ráje a jeho okolí,

c)     bránění devastaci krajiny neuváženými a nenapravitelnými zásahy,

d)     podpora a propagace ekologicky šetrného hospodaření fyzických i právnických osob, zneškodňování odpadů a dalších činností, směřující k trvale udržitelnému způsobu života regionu,

e)     podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí.

 

Čl. 4

Základní aktivity sdružení

Sdružení vyvíjí především tyto aktivity:

a)     ekologická výchova a osvěta

b)     organizování petičních aktivit na ochranu přírody a krajiny

c)     účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny  a ochrany životního prostředí.

 

Čl. 5

Členství ve sdružení:

1)     Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba. Členství ve sdružení vzniká přijetím člena z rozhodnutí všech členů výboru. Písemná přihláška o přijetí za člena obsahuje jméno a příjmení žadatele a trvalé bydliště. Přihláška dále obsahuje výslovné prohlášení žadatele, že jsou mu známy stanovy sdružení, včetně podmínek členství, a že s nimi souhlasí. Přihláška musí být vlastnoručně podepsána žadatelem.

2)     Člen sdružení má právo:

a)     volit výbor sdružení a další orgány sdružení a být do nich volen

b)     vyjadřovat se k činnosti sdružení, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti sdružení

c)     být informován o činnosti sdružení.

3)     Člen sdružení má povinnost:

a)     dodržovat tyto stanovy

b)     nevystupovat jménem sdružení bez jeho vědomí, tzn. bez vědomí všech členů výboru sdružení.

4)     Na návrh výboru sdružení může členská schůze sdružení zvolit své čestné členy. Čestný člen má práva a povinnosti člena sdružení.

5)     Členství ve sdružení zaniká:

a)     doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru sdružení,

b)     rozhodnutím členské schůze o vyloučení,

c)     úmrtím člena sdružení,

d)     zánikem sdružení.

 

Čl. 6

Organizační uspořádání

1)     Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jejich členů, kterou svolává výbor sdružení. Je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně třetiny členů sdružení. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných, nestanovují-li to ve vyjímečných případech stanovy jinak. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně, aby

a)     schválila stanovy sdružení a jejich změny

b)     zvolila na jednoleté funkční období nejméně dvoučlenný výbor sdružení a případně jej odvolala

c)     zvolila revizora sdružení

d)     schválila výroční zprávu sdružení

e)     schválila revizní zprávu předkládanou revizorem

f)       schválila rozpočet sdružení

g)     potvrdila anebo napravila postup výboru při přijímání členů sdružení a rozhodla o případném vyloučení členů sdružení

h)     rozhodla o případném zániku sdružení

2)     Výbor řídí činnost sdružení v období mezi členskými schůzemi a skládá se z předsedy a místopředsedy. Je volen na členské schůzi tajnou volbou. Zvoleni jsou ti, kdo dostali nejvíce hlasů. Hospodářskou činnost sdružení řídí jeho hospodář a je jmenován výborem sdružení.

3)     Každý člen výboru je oprávněn jednat samostatně jménem sdružení.

4)     Revizor sdružení kontroluje jeho činnost a dohlíží, aby byla v souladu se stanovami a právními normami. Vypracovává revizní zprávu pro členskou schůzi.

5)     Výbor musí svolat členskou schůzi do 4 týdnů, pokud o to požádá alespoň jedna pětina člen sdružení.

6)     Za člena výboru, hospodáře a revizora může být zvolena pouze fyzická osoba starší  osmnácti let, plně způsobilá k právním úkonům.

 

Čl. 7

Hospodaření sdružení

1)     Příjmy sdružení tvoří dobrovolné členské příspěvky, dary právnických a fyzických osob.

2)     Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

3)     Návrh rozpočtu sdružení připravuje jeho výbor a schvaluje členská schůze.

4)     Běžné hospodaření řídí a odpovídá z něj výboru hospodář sdružení jmenovaný jeho výborem. Členské schůzi je za hospodaření zodpovědný výbor sdružení, který o hospodaření předkládá zprávu vypracovanou hospodářem.

5)     Hospodaření kontroluje revizor.

 

Čl. 8

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá neziskovou činností. Likvidátora sdružení jmenuje členská schůze v případě, že to zákon umožňuje.

  

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy může změnit svým rozhodnutím členská schůze, a to nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných.

 

Tyto stanovy byly schváleny ustavující členskou schůzí sdružení dne 1.2.2003, konanou v Turnově a registrovány Ministerstvem vnitra České republiky dne  7.2.2003.

 

Přípravný výbor

Mgr. Martina Pokorná, r.č. 745821/3213, bytem Turnov, Sadová 1470, 511 01,

MUDr. David Pokorný, r.č. 680510/0181, bytem Turnov, Na Kamenci 1680, 511 01,

Markéta Tausigová, r.č. 736205/3468, bytem  Turnov, Sobotecká 79, 511 01.

V Turnově dne 1.2.2003

 

© o. s. S drakem rval se Michael 2003 - 04