aktuálně
kdo jsme
naše argumenty
mapy
podepište petici
diskusní fórum
den proti dálnici 2004
tiskové zprávy
dokumenty
odkazy
kontaktujte nás

 

(neautorizovaný stenozáznam z jednání sněmovny ze dne 11/02/2005, převzatý z www.psp.cz )

85. Návrh poslanců Jiřího Hanuše, Hany Orgoníkové, Vlastimila Dlaba a dalších na vydání zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 373/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Jiří Hanuš a zpravodaj, kterým je pan poslanec Jaromír Schling, zpravodaj hospodářského výboru. Obdrželi jsme sněmovní tisk 373/6. (Hluk v sále.) Prosím vážně o klid, zahajujeme třetí čtení. Obdrželi jsme sněmovní tisk 373/6, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Hlásí se někdo do této rozpravy k případným legislativně technickým či gramatickým opravám? Pan poslanec Pelc má slovo. Ale ještě jednou důrazně žádám, aby byl klid v jednací síni.


Poslanec František Pelc: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, máme opakovaně před sebou poměrně velmi složitý právní předpis, kterým se někteří z nás pokoušejí zjednodušit řízení týkající se různých liniových staveb, rychlostních komunikací, dálnic, koridorů apod. Já bych chtěl připomenout, aniž bych chtěl dlouho zdržovat, onu problematickou diskusi, kterou tato Sněmovna a výbory podstoupily. Předkladatelé jsou bezesporu vedeni správnou úvahou, že je potřeba zracionalizovat některá řízení týkající se těchto staveb, nicméně bych chtěl velmi zjednodušeně shrnout, že se jim z původně skandálně špatného právního předpisu podařilo vyrobit špatný předpis. To nás snad neopravňuje k tomu, abychom takovýto předpis podpořili.

Jejich návrh omezuje podle mého názoru nepřiměřeně vlastnická práva, omezuje požadavky na kvalitu životního prostředí - například tím, že omezuje počet alternativ, které mohou orgány státní správy posuzovat, a podle mého názoru komplikuje vyjádření místních komunit k vedení rychlostních komunikací. Podle mého názoru je ten zákon nadbytečný. Zejména ve světle toho, že tady budeme mít brzo novelu stavebního zákona.

Chtěl bych připomenout, zejména koaličním poslancům pro uchování duševní hygieny a naší duševní integrity, že vláda k tomuto návrhu zákona dala záporné stanovisko, propracované strukturální stanovisko negativního obsahu k tomu dalo i Ministerstvo pro místní rozvoj, garant územního plánování, s řadou výhrad směřujících k negativnímu stanovisku dalo své stanovisko Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, protože považují tento návrh zákona za velmi problematický z hlediska promítání do správního řádu a z dalších aspektů.
Tím chci říci, že předkladatelé se mylně domnívají, že pomáhají zrychlené výstavbě dálnic a rychlostních komunikací. Naopak. Rozhodí systém, který je v určité míře vyrovnaný, a jejich úvaha nakonec povede opačným směrem, oni ho zpomalí.
Chtěl bych tu říci, že my v České republice potřebujeme dostavět základní systém dálnic a rychlostních komunikací, v lecčems jsme mnoho dlužni. Prosím, ale nestavme ho za jakoukoli cenu.
Děkuji vám za pozornost.


Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Františku Pelcovi. Nyní je přihlášen, respektive žádá o slovo pan ministr Paroubek, poté bude hovořit pan zpravodaj Jaromír Schling. Nejprve tedy pan ministr Paroubek.


Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek Vážené dámy a pánové, mé vystoupení bude velmi stručné.
Já ještě včera, když jsem se připravoval na tuto schůzi Sněmovny, nebyl jsem takový optimista, jako jsem v tuto chvíli. Chci vám sdělit, že dnes ráno jsme jednali za přítomnosti náměstků s panem ministrem Ambrozkem, pokud jde o nový stavební zákon. Snad až na jednu věc, kterou budeme řešit s Legislativní radou vlády, jsme se shodli na všech těch věcech, které doposud byly sporné.
Myslím, že vytvářet nějakou takovouto normu, která je svým způsobem možná v některých směrech sporná, by nebylo v tuto chvíli rozumné.

Myslím si, že v průběhu března - a to říkám s velkou časovou rezervou, spíš bych řekl v průběhu první a druhé dekády - může jít nový stavební zákon do vlády a poté bude pokračovat v legislativním procesu.


Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře.
Nyní se přihlásil o slovo pan zpravodaj, pan poslanec Jaromír Schling. Prosím, pane poslanče.


Poslanec Jaromír Schling: Vážená paní předsedající, dámy a pánové.
Stává se bohužel špatným zvykem u zákonů, které se nějakým způsobem dotýkají stavebního řízení, ochrany přírody, že se zde používají argumenty mírně řečeno nekorektní.
Chtěl bych tedy znovu připomenout, znovu říci, jak to ve skutečnosti s tímto návrhem zákona je.
Tak především vláda k tomuto návrhu zákona nezaujala zamítavé stanovisko, vláda k němu vyslovila pouze určité připomínky.
Za druhé - tento návrh zákona neomezuje účast samospráv na projednávání přípravy především územních plánů, kterých se tento zákon vůbec nedotýká. A umístění liniových staveb do terénu, to je záležitost především územních plánů. A jestliže pro takto významnou stavbu, kterou opravdu nelze srovnávat s výstavbou rodinného domku nebo garáže, jestliže pro takovouto stavbu je v přípravě územního plánu nalezen a posléze schválen v závazné části územního plánu koridor, do kterého tato stavba má být umístěna, pak už by se skutečně ve fázi územního řízení nemělo diskutovat o nějakých nových a nových variantách, které o roky toto územní řízení prodlužují. To se přece všechno děje ve fázi zpracování územního plánu. To je ten dokument, k jehož přípravě se váže všechno. Váží se k němu zájmy ochrany přírody a krajiny, váží se k němu zájmy ekonomické a další a další, prostě váží se k němu všechny složky veřejného zájmu. A je-li územní plán schválen - a znovu zdůrazňuji, že tento návrh zákona respektuje schválené územní plány -, pak už tedy není důvod se obávat, že může nějakým závažným způsobem dojít k poškození zájmů ochrany přírody a krajiny.

Takže myslím, že tady nehrozí žádné riziko a je zbytečné, aby ti, kterým leží na srdci opravdu ochrana přírody a krajiny, aby se čehokoli obávali.
Pokud jde o vlastnická práva, ano, jsou tu některé prvky, které mohou být vykládány jako zásah do vlastnických práv. Jde především o to, že v tom vyvlastňovacím řízení nejsou respektována předkupní práva, nejsou respektována věcná břemena. Někteří se mohou domnívat, že takové omezení vlastnických práv je nepřípustné, většina z nás - doufám - se domníváme, že vzhledem k významu liniových staveb, vzhledem k tomu, že každá taková stavba je nepochybně stavbou v zájmu celonárodním, dokonce někdy i v zájmu nadnárodním, že musí v takovém případě individuální zájem být nějakým způsobem omezen a v krajním případě musí dojít eventuálně i k vyvlastnění, což je ostatně už zakotveno v našem stavebním zákoně. Tento zákon pak se vždy odvolává na speciální právní předpis a žádné nové a jiné způsoby vyvlastnění nezavádí.
Pokud jde o argument, že tento zákon je nadbytečný s ohledem na připravovaný nový stavební zákon, pak tento argument tady zaznívá opakovaně. Dokonce jsme s projednáváním tohoto návrhu půl roku, zhruba půl roku čekali, protože jsme doufali, že sem dostaneme návrh stavebního zákona. Čekáme na něj už zhruba 10 let, ne jenom půl roku. Já bohužel nesdílím optimismus pana ministra Paroubka, že ten zákon do Sněmovny dorazí brzo. Legislativní rada vlády s ním bude mít nepochybně hodně práce, a i při velkém úsilí Ministerstva pro místní rozvoj si troufám tvrdit, že do prázdnin tady tento zákon mít nebudeme. A jak dlouho bude projednáván v Poslanecké sněmovně zákon, na jehož projednávání a podobě má zájem tolik nejrůznějších zájmových skupin, to si opravdu netroufám odhadnout. A pokud se nám ho vůbec podaří projednat ještě v tomto volebním období, pak to budu považovat za veliký úspěch. A to je myslím velmi dlouhá doba a výsledek je velmi nejistý na to, aby to mohlo sloužit k tomu, aby tento zákon nebyl schválen.
Domnívám se tedy, že tím spíše, že dosavadní jednání vede k tomu, že tento návrh zákona není v žádném zásadním rozporu s připravovaným návrhem stavebního zákona - alespoň ne v této fázi -, není tento argument závažný.
Pak tady byla vznesena celá řada připomínek, především panem kolegou Pospíšilem, které se týkají údajných chyb v tomto návrhu zákona. Já jsem přesvědčen, že tam takové chyby nejsou. Pokud se ona kritizovaná ustanovení vezmou v úvahu společně s ustanoveními, která řeší účinnost zákona, tak se ukáže, že nejde o chyby, ale že jde jenom o to, že tento návrh předjímá nabytí účinnosti nového správního řádu od 1. ledna roku 2006. Díky tomu pak tento návrh, pokud bude schválen, nebude muset být novelizován okamžitě po nabytí účinnosti nového správního řádu.
Takže, dámy a pánové, máme zde normu, která podle mého názoru přiměřeným způsobem reaguje na dosavadní situaci, kdy stavba některých liniových staveb, významných liniových staveb, je přerušována na více než 10 let, aby se nakonec realizovala v původní trase, protože se ukázalo, že prostě lepší trasa neexistuje.
Jestliže tedy chceme nejrůznějším kverulantům - nikoli ochráncům přírody, s těmi se vždycky lze nějakým rozumným způsobem dohodnout, ale kverulantům - zabránit, aby bránili v zájmu nejrůznějších lobbistických skupin realizaci liniových staveb, pak je potřeba myslím tento návrh zákona schválit.
Děkuji vám za pozornost.


Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Schlingovi. Nyní se k faktické poznámce přihlásil pan poslanec Laštůvka.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte krátkou faktickou reakci. Na mého předřečníka, pana poslance Schlinga, reagovat nemíním. Poslanec Schling řekl beze zbytku to, co si myslím rovněž. Dovolte mi však reagovat na předchozí předřečníky, pana ministra Paroubka a pana kolegu Pelce. Chtěl bych říci, že kritériem pravdivosti každé teorie je praxe. A praxe, s kterou se setkáváme, je prostě zoufalství. Tento zákon, tato předloha je výrazem zoufalství, jak předejít pokračování stavu, který je podle mého názoru naprosto neúnosný. Vzpomeňte si na obchvat Plzně, vzpomeňte si na D8. Na německé straně je D8 dokončena, na české straně je konec v nedohlednu. Takových příkladů můžeme přinést řadu.

Dámy a pánové, samozřejmě, že rozumím výhradám, které tady zaznívají. Na druhou stranu, prosím, vnímejte také občany, kteří čelí tomuto rozhodování-nerozhodování, ať je to České Středohoří, ať to byli občané Plzně. Prosím vás, abychom tento zákon přijali v zájmu těchto občanů. Děkuji.


Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, a nyní má slovo pan poslanec Jiří Pospíšil a dále jsou přihlášeni pan poslanec Miloš Kužvart a Radko Martínek.


Poslanec Jiří Pospíšil: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, původně jsem nechtěl reagovat, ale slova pana zpravodaje, který mě právně poučil a vyvrátil mé argumenty - podle jeho názoru, - aniž by použil jiný konkrétní fakt, mě vyprovokovala k tomu, že řeknu několik vět.

Předložený sněmovní tisk je opravdu projevem zoufalství, jak řekl můj předřečník, ale zoufalství naprostého nulového právního vědomí. Je projevem toho, jak by v žádném případě zákonodárce neměl v demokratickém právním státě přistupovat k právu. Je projevem toho, že právo podle některých z nás bohužel je nástrojem okamžitých utilitárních zájmů a přistupujeme k němu podle toho, jak aktuálně potřebujeme, bez jakékoliv pokory a úcty a bez toho, že právní řád je nadčasový a ve svých základních principech by měl být neměnný.

Dámy a pánové, řeknu pouze několik faktů. Já dále trvám na tom, že předložený sněmovní tisk je právní paskvil. Chci říci, že pan zpravodaj a jiní zde ohnivě hovořili, ale nikdo neuvedl konkrétní fakta, která by vyvracela mé konkrétní námitky z předchozích čtení. Nikdo nevyvrátil mé podměty, že předložený sněmovní tisk výrazně omezuje vlastnická práva, že předložený sněmovní tisk výrazně zkracuje a omezuje procesní práva účastníků jednotlivých řízení.

Dámy a pánové, já dále trvám na tom, že předložený sněmovní tisk není ničím jiným, než nekvalitním heterogenním souborem výjimek z obecných předpisů, a chci upozornit na to, že důsledkem - a nevím, zda jsou si toho navrhovatelé vědomi - důsledkem přijetí takovéhoto zákona nebude nic jiného, než obrovské aplikační problémy v praxi, protože počítejme s tím, že se účastníci obrátí na správní soudnictví, které na štěstí zákonodárci nemohou jen tak omezit na základě svého vrtochu, a počítejme tudíž s tím, že v konečném důsledku se délky rozhodování výrazně prodlouží. Takže důsledek může být zcela opačný, než navrhovatelé zamýšleli - prodloužení jednotlivých řízení díky různým odvoláním k soudu . . .


Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane poslanče, domnívám se, že opravdu hluk v jednací síni není únosný. Bezpochyby je to zákon, který vzbuzuje různé názory a emoce, ale prosím, pokud si chcete něco k němu říci, musíte tak učinit - je mi líto, i včetně pana mistra Paroubka - mimo jednací síň, tak, aby ti, kteří hovoří, mohli být také slyšeni. Prosím, pane poslanče.


Poslanec Jiří Pospíšil: . . . přinese komplikace v praxi. Dámy a pánové, nechci zde opakovat konkrétní fakta, o tom jsme hovořili několikrát během prvních a druhých čtení, jak jsem již řekl, na konkrétní fakta z mé strany bohužel nebylo dostatečně adekvátně reagováno.

Takže závěrem chci, dámy a pánové, na vás apelovat, abyste velmi zvážili, zda podpořit zákon, který opravdu v právním řádu demokratického právního státu neměl být. A pokud tato vláda myslí úvahu, že chce odplevelit právní řád, a bylo to, prosím, v programovém prohlášení vlády, pak by ona sama - a já jsem rád, že tak vystoupil ministr pro místní rozvoj - by měla zabránit, aby takovýto zákon prošel.

Takže, dámy a pánové, prosím, zvažujte, zda konkrétní okamžitý zájem má převýšit nad pohledem na to, jak má vypadat právní řád v demokratickém státě. (Potlesk). Děkuji.


Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní pan poslanec Miloš Kužvart, poté pan poslanec Radko Martínek.


Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji, vážená paní předsedající. Vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych v této věci vystoupil také zhruba se sedmi velmi stručnými body.

Za prvé tento zákon, který je předmětem této dosti vášnivé debaty, je kritizován z různých úhlů, mně se například velice nelíbí zdůvodňování, že musí být tento zákon přijat, že se umlčí kverulanti, kverulanti ekologičtí. Chtěl bych zdůraznit, že prostoje a problémy s výstavbou liniových staveb jsou ve své drtivé většině způsobeny spekulanty s pozemky, nikoliv kverulanty.

Za druhé, tyto průtahy dané pravomocnými rozhodnutími soudů ČR jsou způsobeny procesními chybami orgánů veřejné správy. Dovolím si tady jednu možná dosti brutální paralelu: Přijetím tohoto zákona se dostaneme do situace, jako kdyby naši kolegyně a kolegové z oblasti zdravotní navrhli zákon, ve kterém by bylo řečeno zhruba toto: Jestliže ten či onen pacient za nevysvětlitelných okolností zemře v nemocnici, je povinností podle tohoto nového zákona ho okamžitě zpopelnit, aby nebylo možné zjistit co bylo příčinou tohoto úmrtí, to znamená dodatečně zjišťovat, která byla pochybení těch orgánů veřejné správy, v čem veřejná správa pochybila, proč byly úspěšné ty či ony žaloby.

Myslím si, že není náhodou, že v politickém spektru jsou tady u tohoto zákona hlasy pro či proti, a velmi jsem rád, že - jak jsem zjistil - v žádném v klubů této Sněmovny není žádné tzv. závazné stanovisko. Já se přidávám k argumentům kolegy předřečníka, který se na to dívá z pohledu ryze právního. A musím zjednodušeně říci, z mého pohledu neprávníka, že je trochu zvláštní, že přijímáme takovýto zákon, lex speciale, zákon zvláštní, před tím, než je předložena této Sněmovně úprava obecná a z tohoto místa bych chtěl jako člen poslaneckého klubu ČSSD poděkovat panu ministru Paroubkovi, který dokončil a předložil vládě nový stavební zákon.

Dále bych chtěl velice uznat, že odvedli na vládě velký kus práce, protože ze strany ministerstva životního prostředí bylo připomínek zhruba 1500. Jak jsme před chvíli slyšeli 

z úst pana ministra Paroubka, povedlo se, že tento předklad je ve shodě. Myslím si, že to je dobrý moment a dobrý signál.

Tady zaznívalo, že průtahy ve výstavbě liniových staveb jsou leta, někdy i desítky let. Za prvé ty průtahy jsou způsobeny již zmíněnými procesními chybami různých územních řízení, stavebních řízení, ale ta druhá věc, o které tady nikdo nehovoří, je tady prostě je nedostatek financí nastavby tohoto charakteru. Všichni víme, jak se uvažovalo o šedém mýtném, aby se dala vystavět dálnice D47, a že i u jiných staveb se uvažuje s podobným systémem financování. A co chci zdůraznit, ta role, ať už samospráv krajských, či samospráv obecních, by skutečně byla přijetím tohoto speciálního zákona o dálnicích omezena. A chci připomenout, že v této situaci nedostatku financí jsou mi známy případy, kdy ne deset let nebo roky, ale desítky let ustávajících kapacitních komunikací silničního charakteru čekají obce, čekají občané na to, až jim konečně stát, státní orgány dovolí, abyměli z čeho mít postaveny bariery, které by dodatečně kompenzovaly vliv hluku, vliv emisí na životní prostředí. Prostě ty komunikace tam jsou, je evidentní, že by si to zasloužilo protihlukové bariery, ale ony tam desítky let nejsou. Uvědomme si, že hovoříme o investicích, které jsou zlomkem investic na výstavbu úplně nové rychlostní komunikace či dálnice.

Na závěr bych chtěl konstatovat, že přijetí tohoto zákona by nebylo tou nejlepší vizitkou, kterou bychom dali veřejnosti, dali samosprávám, dali občanům.

Myslím si, že je užitečné zabývat se stavebním zákonem, který je již v komisích legislativní rady vlády a teprve po jeho přijetí zvážit takovouto úpravu. Znovu říkám, připadá mi naprosto nešťastné, aby se takovýmto zákonem, zákonem o dálnicích stručně řečeno, přijímala norma, která vyjme z právního stavu této země tu ten, tu onen kus naší republiky, že tam a tam nebudou platit standardní lhůty jako jinde, že tam a tam nebudou platit ustanovení, např. v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Toto bych považoval za nešťastné a budu velmi rád, pokud tento zákon nebude přijat, i když- zdůrazňuji- jeho předkladatelé provedli zhruba asi tři velké kroky, kdy nám předkládali nové a nové úplné změny této předlohy, ale i ta, kterou nyní máme na stole, to, co nyní budeme projednávat v rámci třetího čtení, není dobré a bylo by vhodné počkat na stavební zákon. Děkuji za pozornost.


Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Radko Martínek. O slovo také požádal pan ministr Paroubek.


Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, také já bych se chtěl vyjádřit k některým prohlášením, která zde padla. Za prvé musím sdělit, že po letech řečí je nový stavební zákon skutečně hotov. Kdo tomu nevěří, tak si může najít stránky Ministerstva pro místní rozvoj, na kterých je vyvěšen. 28. tohoto měsíce bude závěrečné projednávánív legislativní radě, vzápětí půjde do vlády a vzápětí do Parlamentu. To znamená, nestojíme zde už v situaci, ve které jsme stáli ještě před půl rokem nebo několika měsíci před tím, kdy se projednával tento zákon poprvé, kdy jsme vlastně měli jenom očekávání nějakého stavebního zákona. Navíc mohu říci, protože jsem si jej přečetl, že se jedná o zákon moderní, který je opravdu kvalitně zpracován. Takže zcela určitě neplatí, že na stavební zákon budeme čekat mnoho měsíců. Jestliže je zde v této Sněmovně někdo, kdo teď zpochybňuje, jak to s tímto zákonem dopadne zde ve Sněmovně, tak to je přece naše věc, jakým způsobem s ním budeme zacházet, jestli budeme dávat nejrůznější lobistické návrhy a budeme z něho dělat paskvil, který nebude sloužit vůbec ničemu.

Včera jsem se zúčastnil projednávání resp. jednání s tajemníky obcí s rozšířenou působností v Benešově. Musím říci, že tam byl velmi podrobně představován tento zákon, zejména v pasážích, které se týkají stavebních úřadů a nezaznamenal jsem nějaké zásadní připomínky k věcem, které jsou v zákoně obsaženy.
Pokud se týká stavu výstavby silnic a dálnic, tak víme samozřejmě, že v této zemi existují dva extrémy. První extrém, to jsou tzv. ochránci životního prostředí, kteří podle mého názoru škodí, kde mohou a škodí zejména a nejvíce životnímu prostředí, protože ty jejich nesmyslné návrhy, nesmyslné podávání žalob v poslední den, kdy je možné žalobu podat nebo znemožnit v podstatě přijetí správního úkonu, tak to jenom svědčí o tom, že jim nejde o životní prostředí, ale jde jim pouze o jakési jejich zájmy, které nechci blíže definovat, i když si o nich myslím své a myslím si, že i řada z vás ví, o co se jedná.
Na druhé straně ale také nemůžeme říci, že neexistuje druhá stránka, druhý extrém, tzv. betonová lobby, která by chtěla stavět všude a za všech okolností a myslím si, že by tato Poslanecká sněmovna si měla zachovat především zdravý rozum a tímto zdravým rozumem se také postavit i k stávající situaci. Děkuji za pozornost.


Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. O slovo požádal opět pan ministr Paroubek. Prosím, pane ministře.


Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek Dámy a pánové, já se přiznám, že už jsem podruhé vystupovat nechtěl, ale protože tady byl značný hluk a několik poslanců, především sociální demokracie, za mnou přišlo a otázalo se na některé věci, tak to tady znovu zopakuji.
Vůbec nechci zpochybňovat poctivé úmysly autorů tohoto zákona, zejména za situace, že by nebyl připraven nový stavební zákon. Nový stavební zákon tady chybí, chybí skutečně mnoho let. Já jako člověk, který pracuje čtrnáct let v komunální politice, to vím, vím to na řadě případů. Stavební řád, tak jak je připraven, znovu opakuji, jestliže tam bylo několik věcí, kde jsem měl pocit, že ještě včera večer nejsme schopni se domluvit s Ministerstvem životního prostředí, tak dnes mohu říci, že to byl jenom dojem, že jsme našli rozumný kompromis a že až na výjimku jedné věci, kde jsme se domluvili, že to dořešíme za účasti legislativní rady, tak vlastně v tom není mezi námi žádný velký problém. To zásadně mění situaci a myslím si, i když se nejedná o žádné drama, že takováto norma, kterou tady dnes projednáváme, možná i do určité míry riskantní, riskantní v tom, že možná zkomplikuje stavební řízení, je tady několik stavebních inženýrů, kteří by mohli říci, asi jakým způsobem, přesněji než já, a za druhé, řeknu otevřeně, že bych očekával, že může zkomplikovat také jednání o stavebním řádu. To bych skutečně nechtěl, protože to je jedna z norem, která je významnou normou, která může být přijata v průběhu tohoto funkčního období této Poslanecké sněmovny.
Dámy a pánové, možná trochu důrazněji, ale do toho hluku, který tady je zřejmě obvyklý, jsem považoval za nutné ještě jednou zopakovat své argumenty. Děkuji za pozornost.


Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Faktická poznámka pan poslanec Kapoun.


Poslanec Miroslav Kapoun: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já bych nechtěl brát panu ministrovi jeho dojmy, ale já jsem přesvědčen o jedné věci. Vždycky, když se objevil tento zákon a neobjevuje se tady poprvé v různých variantách, vždycky nám bylo řečeno, že stavební zákon už je hotov a že už bude. Chtěl bych jenom říci, že ten jeden rozpor, který má s životním prostředím, budu chtít vidět v tom velkém kolečku a chci upozornit na to, že nejvíce rozporů bude ze životního prostředí a největší problém pro to, aby zákon přišel a nejvíc pozměňovacích návrhů bude ze životního prostředí. Děkuji.


Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Pan ministr Libor Ambrozek.Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, nevím, ale kdybychom se s kolegou Kapounem vsadili, zda přijde víc pozměňovacích návrhů z výboru pro životní prostředí nebo z hospodářského výboru k této normě, kdo by sázku vyhrál. Samozřejmě, že stavební zákon bude předmětem velké diskuse, protože v podstatě řada poslanců tady prošla jak komunální politikou tak státní správou a bude se k tomu chtít vyjádřit. Musím říci, že jsme přípravě věnovali hodně pozornosti spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, protože jsme jako spolupředkladatelé a ještě spolu s dalšími a že i naším cílem je zjednodušení a zpřehlednění celého procesu, to znamená územního i stavebního řízení.
Jsem přesvědčen, že zákon, tak jak vládou projde, umožní zkrácení stavebního řízení, umožní zjednodušení procesů při výstavbě nejenom rychlostních komunikací, ale také staveb, především v zastavěném území. Já opravdu nepovažuji za šťastné přijímat speciální normy, navíc tady třikrát přepsané, v době, kdy je připravena norma obecná. Nevím, jestli taková speciální norma, tady přepisovaná, nemůže opravdu nadělat víc škody než užitku. Jinak z hlediska životního prostředí to, co předkládají kolegové, není pro mne tak škodlivé, spíše ministerstvo dostává kompetence od krajů a obcí, což nepovažuji za rozumné v procesu decentralizace, který jsem nastartovali. Ale opravdu jak z hlediska speciálnosti, tak z hlediska i stavebního řízení a vyvlastňovacích procesů, jsem přesvědčen, že tady má být jedna obecná právní úprava, na které jsem připraven se podílet. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Ještě vidím zvednutou ruku pana poslance Vnoučka. Prosím, pane poslanče. V tuto chvíli již žádnou přihlášku nemám, domnívám se tedy, že bychom mohli po tomto vystoupení přikročit k hlasování. Prosím, pane poslanče.


Poslanec František Vnouček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jen ve stručnosti bych reagoval na některé věci. Kolega Martínek tady prohlásil, že tato norma tak trochu předbíhá, protože se bude schvalovat nový stavební zákon, který to bude řešit. Kolega Kapoun to tady už řekl několikrát.

Já bych tady jen potvrdil, že někdy tzv. ekologisté navrhují taková řešení vedení silniční dopravy, že nad tím zůstává rozum stát. Sám se angažuji v oblasti dopravy na jih směrem od Prahy. Mohu vám říci, co navrhlo ekologické sdružení, pro které to zpracovala firma Promyka. Jde o exaktní řešení, kdy mezi komunikacemi by bylo uzavřeno sedm obcí, mezi Říčany a podobně by vedly dvě komunikace souběžně s dálnicí D 1. To vůbec není ekologické řešení.

Navíc bych chtěl říci, že tato norma nikde nevyvlastňuje. Včera jsem dostal dotaz, jestli neomezujeme právo vlastníků. Říkám, že předtím než se použijí některé instrumenty, které dnes budeme projednávat, je spousta kroků. Je třeba snažit se s lidmi dohodnout řešení. Určitě se řešení hledá. Pak se ale najdou osoby, které řešení nechtějí, chtějí stavbu zablokovat, nebo vůbec chtějí zablokovat dopravní řešení. Příkladů bych mohl uvést několik. Například pokud znáte na jih obchvat Olbramovic, ten už se řeší 17 let a není možné postoupit ani o krok dále.

Chtěl bych vás požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji.


Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Ještě jsem zaregistrovala přihlášku pana poslance Miroslava Beneše, kterému teď dávám slovo.Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, Česká republika - a víme to všichni - nemá kvalitní dálniční síť odpovídající počátku třetího tisíciletí. Nemá ji z mnoha důvodů. Jedním z důvodů je, že naše zákonodárství umožňuje skupině příznivců tzv. zeleného řešení, tedy odpůrcům výstavby dálnic, blokovat výstavbu dálnic. To je neoddiskutovatelný fakt a myslím, že se na tom shodne drtivá většina.

Druhá věc je, že zde máme novelu (já bych chtěl upozornit na slova poslance Pospíšila), o které jsou přesvědčeni, že problém vyřeší, a jiní upozorňují na to, že naopak problém může ještě zhoršit.

Já bych možná pro vás, dámy a pánové, přišel v tuto chvíli s překvapivým návrhem. Ten překvapivý návrh se jmenuje návrh na vrácení do druhého čtení. Překvapivý není zase až tak moc pro ty, kdo poslouchali pozorně slova pánů ministrů a pro mne jako příznivce výstavby sítě dálnic na území republiky mi umožní jedno: aby zde stále visel meč nad těmi, kteří chtějí blokovat výstavbu dálnic na území České republiky, aby zde byl meč pro to, aby stavební zákon byl opravdu projednán co nejdříve. Schválíme-li dnes ze strachu, že se dálnice stavět nebudou, navrhovaný zákon - jenom bych chtěl upozornit na slova pana poslance Pospíšila, že možná schválíme něco, co naopak odpůrcům výstavby dálnic umožní další a další blokace.

Děkuji za pozornost.


Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Má pan navrhovatel nebo pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo? Nemá.

Můžeme tedy přistoupit k úkolu, který je před námi, a to je hlasovat o návrhu, který zazněl. Byl to návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona, a poté teprve hlasovat o druhém návrhu, který přednesl pan poslanec Beneš, to je o návrhu na opakování druhého čtení. Nejprve tedy /doufám, že jsme už všichni přítomni/ budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 151 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 151 z přítomných 169 pro 69, proti 73. Tento návrh nebyl přijat.

Budeme hlasovat o druhém návrhu, kterým je návrh na opakování druhého čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 152 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 152 z přítomných 176 pro 88, proti 69. Návrh nebyl přijat.

Počkáme chvíli na kontrolu tohoto hlasování. (Předsedající chvíli čeká.) O slovo se hlásí pan poslanec Zbyněk Novotný.


Poslanec Zbyněk Novotný: Dámy a pánové, omlouvám se vám. Hlasoval jsem pro a na sjetině mám křížek. Zpochybňuji hlasování.


Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O této námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem153.

Zahájila jsem hlasování a ptám se, kdo je pro námitku. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 153 z přítomných 175 pro 121, proti 3. Tento návrh byl přijat, námitka byla přijata.

Budeme opakovat hlasování o návrhu na opakování druhého čtení. Registruji váš požadavek na odhlášení. Prosím, abyste se znovu svými kartami přihlásili. Myslím, že už můžeme přistoupit k opakovanému hlasování. Připomínám, že budeme hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 154 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 154 přítomno 175, pro 86, proti 67. Návrh nebyl přijat.

Bude následovat kontrola hlasování. (Předsedající chvíli čeká.)

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem pro a mám na sjetině křížek. Děkuji.


Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Rozhodneme o námitce.

Hlasování pořadové číslo 155. Ptám se, kdo je pro tuto námitku. Kdo je proti?

Přítomno 177, pro 124, proti 4. Námitka byla přijata.

Opakujeme tedy potřetí hlasování o návrhu na opakované druhé čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 156. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Přítomno 179, pro 90, proti 70. Tenkrát byl návrh přijat.

Pan poslanec Kapoun jde myslím kontrolovat toto hlasování, takže musíme ještě chvilku počkat. (Velký hluk a neklid v sále.) Je nějaká námitka proti hlasování, které proběhlo jako poslední? Nevidím nikoho. Proto konstatuji, že Sněmovna rozhodla o opakování druhého čtení, sněmovního tisku 373, bodu 85, a končím jeho projednávání v tuto chvíli.

 

© o. s. S drakem rval se Michael 2003 - 04