aktuálně
kdo jsme
naše argumenty
mapy
podepište petici
diskusní fórum
den proti dálnici 2004
tiskové zprávy
dokumenty
odkazy
kontaktujte nás

AKTUÁLNĚ

 

Čtyřproudá R35 není dosud zanesena v žádných územních plánech krajů či obcí. Liberecký kraj stále zpracovává námitky a připomínky došlé ke konceptu územního plánu kraje a podle neoficiálních informací pracuje na doplnění studie SEA (posouzení vlivu koncepce na životní prostředí), které by již vyhovovalo požadavkům Ministerstva životního prostředí ČR v tom, směru, že vyhodnotí severní i jižní koridor R35. Podle našich informací je ale i poslední dopravní studie jižního koridoru R 35 firmy Valbek s.r.o. nakreslena „od stolu“, tzn. že zpracovatelé se nezabývali územními plány obcí ležících na jižní trase R35, stejně jako tomu bylo i v případě dřívějšího zpracování trasy severní. S takovými studiemi nelze, bohužel, u veřejnosti uspět.  Pokud jde o politické rozložení sil v zastupitelstvu Libereckého kraje, proti návrhu trasování R35 přes Český ráj bude vždy hlasovat Strana pro otevřenou společnost  (za kterou úspěšně kandidovala v krajských volbách předsedkyně o.s. S drakem rval se Michael Martina Pokorná) a zřejmě část komunistických zastupitelů. Možná přesvědčíme i jednoho či dva zastupitele za sociální demokracii.  Situaci v ODS neznáme, dřívější vedení R 35 v severní variantě podporovalo,  názor nově zvolených zastupitelů ODS není znám.

 

Královéhradecký kraj je ve fázi schváleného zadání územního plánu kraje (připravuje se zveřejnění konceptu) a v rámci tohoto schválení se podařilo vyjednat koridor pro transevropskou silnici nikoliv mezi městy Mnichovo Hradiště – Turnov – Jičín, ale zvětšit prostor pro možné trasování na trojúhelník Liberec - Mladá Boleslav - Hradec Králové.

 

V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jde 13.12.2004 do třetího čtení návrh zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic. Původně se podařilo tento návrh pozdržet o rok, nyní je v PS jeho upravená verze, která už neobsahuje konkrétní úseky dálnic a rychlostních silnic, vyjmenovává ale dálnice, rychlostní silnice a nově i silnice I., II. a III. třídy a železniční koridory jako stavby  stavěné ve veřejném zájmu a ponechává i velmi sporná ustanovení o vyvlastňování nemovitostí v tělesech uvedených staveb. Pro zákon hlasuje část ČSSD, KSČM a KDU-ČSL. Proti je ODS a US-DEU a část prve uvedených tří stran. Bohužel, nadpoloviční většina pro schválení zákona se dá očekávat a budeme sledovat, jak se k zákonu postaví Senát (zřejmě jej zamítne) a prezident. Byl-li by zákon schválen, lze očekávat návrh na jeho zrušení Ústavním soudem České republiky. Důvody, pro které protestujeme proti návrhu tohoto zákona, najdete zde.    

 

Petici proti vedení R35 podepsalo k listopadu 2004 více než 11 tisíc lidí z celé České republiky.

 

Situace v obcích Českého ráje k prosinci 2004:

 

M ě s t o   T u r n o v

Dne 26.6.2003 schváleno usnesení: „1) Městské zastupitelstvo nesouhlasí s návrhem trasování I/35 jako rychlostní čtyřpruhové, případně dvoupruhové, komunikace R 35 v konceptu územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje v úseku Ohrazenice – Ktová – Úlibice v koridoru ohraničeném Hruboskalským skalním hřebenem a Ještědsko – Kozákovským hřbetem ve všech uvedených variantách (A, B a C). Městské zastupitelstvo požaduje po orgánech Libereckého kraje využití tohoto prostoru k návrhu zkvalitnění regionální a místní dopravy a případný nadregionální dálkový rychlostní koridor řešit v územních vazbách a s využitím multikriteriálního vyhodnocení variant.

2) S ohledem na výše uvedené skutečnosti, které se nutně promítají do změny potencionálního využití dotčeného území, Městské zastupitelstvo požaduje přerušení projednávání návrhu konceptu velkého územního celku do splnění podmínky uvedené  v bodě 1).

V případě, že nebude bod 1) akceptován, navrhujeme nulovou variantu.“

Přesto, že městské zastupitelstvo schválilo devatenácti z šestadvaceti přítomných zastupitelů toto usnesení, vyslovil starosta města Ing. Hejduk domněnku, zcela jistě podloženou vlastním vyjednáváním s Libereckým krajem, že takovou námitku Kraj akceptovat nebude… 

Zastupitelé dále upozornili starostu Hejduka, že by měl ve svých veřejných projevech odlišovat, kdy hovoří o R 35 pozitivně a projevuje tím tak pouze vlastní názor, a kdy hovoří za město Turnov, které R 35 odmítlo.  Od července 2003 nenastala žádná změna. Zastupitelstvu je opakovaně předkládán návrh na přistoupení ke Sdružení obcí proti omezování samosprávy, MZ konané v září přistoupení neschválilo.  

 

O b e c   K a r l o v i c e

Jak jsme předpovídali, obec Karlovice se vyjádřila souhlasně k trasám B a C (tedy severně přes Roudný a Svatoňovice), nicméně podle vyjádření paní starostky bude dále požadovat zhodnocení i jižní varianty R 35. Oficiální vyjádření obce hledejte na webových stránkách obce (jedna z vybraných informací je přímo zde).  Obec by ráda vyřešila složitou dopravní situaci při průjezdu Sedmihorkami a Radvánovicemi, kde není dodržována předepsaná rychlost a přejití přechodu pro chodce přes I/35 je poměrně nebezpečná záležitost. Navrhovali jsme průtah obcí zklidnit, avšak ani toto řečení se vedení obce nezamlouvá. Karlovice zřejmě podporují i narovnání trati 041, která způsobí zbourání části obce Ktová a Újezd pod Troskami a dopravně odřízne Rovensko pod Troskami,  Semínovu Lhotu a Jívany.  

Při osobních rozhovorech s obyvateli obce bylo zjištěno, že největší podporu kromě Sedmihorek a Radvánovic má dálnice ve spodní části Roudného, cca 3 obydlené domy. Občané Svatoňovic a zbytku Roudného se vyjádřili jednoznačně proti dálnici. 

 

O b e c   H r u b á   S k á l a

Zastupitelstvo se vyjádřilo negativně k R 35 v severním koridoru, podle posledních verbálních vyjádření starosty obci dálnice nevadí, když nepovede přes území Hrubé Skály. Klasický NIMBY efekt. Obci bylo nabídnuto přistoupení k tzv. Újezdské smlouvě třinácti obcí Českého ráje proti R 35, nicméně obecní zastupitelstvo přistoupení neschválilo a na veřejném projednání v podstatě mlčelo a nechalo mluvit pár radikálních jedinců, kteří vyslance 13 obcí Hanu Protivnou a Martinu Pokornou obvinilo z chránění rákosu (nic jiného podle nich v Českém ráji není) a z blokace R35 již od roku 1989 (tzn. od 25 let Hany Protivné a 15 let Martiny Pokorné  )

 

O b e c   K t o v á

Obec, která je od samého počátku díky starostce a členům občanského sdružení Pro Ktovou proti všem trasám v koridoru Kozákov – Trosky, stejně jako snad většina jejích obyvatel, tento svůj názor zcela jistě nezmění. Obec Ktová je díky iniciativě strůjců R 35 i kohosi, kdo narovnal železniční trať směřující z Ktové do Rovenska rovně a přímo přes Ktovou (a zapomněl nejspíš, že celá pravá část Ktové směrem Turnov – Jičín je zastavěna domy…), určena patrně k demolici. Obec je signatářem Újezdské smlouvy třinácti obcí proti R 35. Příznivci dálnice se vyskytují rozptýleně podél I/35 a dále těsně pod Troskami. 

 

M ě s t o   R o v e n s k o   p o d   T r o s k a m i

Město Rovensko pod Troskami po proběhnuvší anketě (91% obyvatelstva proti dálnici v koridoru Kozákov – Trosky) jednoznačně vyjadřuje NE.  Město je signatářem Újezdské smlouvy třinácti obcí proti R 35. Starosta obce Pavel Koldovský je mluvčím Sdružení obcí proti omezování samosprávy. 

 

O b c e  Ú j e z d   p o d   T r o s k a m i, Ž e l e z n i c e, J i n o l i c e,

V e s e l á, Ž e r n o v

Obce jsou proti všem navrženým variantám. Děkujeme starostům i zastupitelům. Všechny obce jsou signatáři Újezdské smlouvy třinácti obcí proti R 35. Zvláštní poděkování patří újezdské starostce Danuši Maříkové a místostarostce Haně Protivné. 

 

O b c e  L i b u ň   a  K n ě ž n i c e,

Obce schválily R 35 v jedné ze severních variant, bohužel. Nekomunikují se sdruženími ani ostatními obcemi. 

 

O b e c   R a d o s t n á  p o d  K o z á k o v e m

Patrně nejbouřlivější jednání zastupitelstva ohledně námitek k R 35, navíc spojené s nakonec neúspěšným odvoláním starostky. Je evidentní, že velká většina zastupitelů Koncept územního plánu nečetla ani neviděla, což je bohužel smutné. Smutnější je, že na text námitek předložený jedním ze zastupitelů obsahující odkazy na zákon (stavební zákon a zákon o ochraně přírody a krajiny) bylo navrhovateli řečené, že zastupitelstvo zákony nezná, a proto se nechce nijak vyjadřovat. Na zastupitelstvu Radostné bylo jako v jediné obci na Turnovsku znemožněno vystoupit zástupci občanských sdružení vystupujících proti dálnici (s výjimkou objasnění textu námitek a obsahu zákona o ochraně přírody a krajiny). Nakonec obec přijala ve značně okleštěné podobě námitky obsahující zamítavé stanovisko ke všem trasám severního koridoru R 35. Obyvatelstvo je ale silně protidálniční, což dokazují i výsledky krajských voleb. 

 

O b e c  T a t o b i t y

Přestože se jí navržená trasa dálnice bezprostředně nedotýká (s výjimkou přeložky na semilskou silnici), projevilo zastupitelstvo zcela mimořádnou a obdivuhodnou dávku solidarity a všemi hlasy odmítlo jakoukoliv trasu R 35 v severní variantě. Děkujeme panu starostovi i zastupitelům za maximálně vstřícný postoj. Obec je signatářem Újezdské smlouvy třinácti obcí proti R 35. 

 

O b e c  H o l e n i c e

Obecní zastupitelstvo konané v červnu odmítlo všechny trasy R 35. Je zajímavé, že komunikace na území obce (v majetku a správě Libereckého kraje) jsou v tak dezolátním stavu, že se po nich téměř nedá jezdit, ale pro budování dálnice je obec nejspíš velmi vhodným místem.  Obec je signatářem Újezdské smlouvy třinácti obcí proti R 35. 

 

O b c e  D í l c e,  S o b ě r a z,  P o d ů l š í  a  V a l d i c e

Obce proti všem navrženým variantám. Děkujeme starostům i zastupitelům. Všechny obce jsou signatáři Újezdské smlouvy třinácti obcí proti R 35. Všechny obce přistoupily k Újezdské smlouvě. 

 

O b e c  R a d i m

Obecní zastupitelstvo se vyjádřilo proti R 35.

 

© o. s. S drakem rval se Michael 2003 - 04